top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen VMV Green (BE 0784.267.170 ) enerzijds en de klant anderzijds. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud te aanvaarden. Er kan alleen schriftelijk van deze voorwaarden afgeweken worden.

Artikel 1
De geldigheidsduur van onze prijsoffertes is 14 dagen en is pas bindend wanneer deze zowel door de klant als door VMV Green getekend zijn en wanneer de voorschotfactuur voldaan werd. De prijzen vermeld in de offerte zijn inclusief levering, montagemateriaal en keuring door een erkende keuringsdienst, doch exclusief onvoorziene kosten die niet beschreven zijn in de offerte. De prijzen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW (tenzij expliciet vermeld). Het toepasselijke BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaringen van de klant. Waar sprake is van premies, subsidies of andere, is dit louter indicatief en kan dit niet als bindend worden beschouwd. Het aanvragen van een offerte is gratis en volledig vrijblijvend, echter vanaf een derde offerte wordt aangevraagd zal een dossierkost van €30 worden aangerekend, op voorhand te betalen.

Indien tussen het opstellen van de prijsofferte en de ondertekening door de klant de prijzen van materialen en lonen stijgen met meer dan 9% (t.t.z. vanaf 10%), zal VMV Green de klant hiervan op de hoogte brengen en heeft de klant nog 7 kalenderdagen de tijd om zijn bestelling te annuleren. Iedere stijging die minder dan 10% bedraagt wordt als aanvaardbaar beschouwd en kan niet betwist worden door de klant.

Indien tussen het tekenen van de prijsofferte en de aanvang van de werken de prijzen van materialen en lonen stijgen met meer dan 19% (t.t.z. vanaf 20%) zal  VMV Green de klant hiervan op de hoogte brengen en heeft de klant 2 kalenderdagen de tijd om zijn bestelling te annuleren. Iedere stijging die in die periode minder dan 20% bedraagt wordt als aanvaardbaar beschouwd en kan niet betwist worden door de klant.

Artikel 2

In de prijsofferte zit de besproken zonnepaneelinstallatie vervat. De conformiteit van de elektrische installatie en de staat van het gebouw waarop geplaatst wordt, zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer één van onderstaande werken moet gebeuren, worden deze beschouwd als “meerwerken” en worden ze ook doorgefactureerd aan de klant volgens de tarieven in de tabel:

Artikel 3
De klant verbindt zich ertoe de nodige informatie mee te delen aan VMV Green alsook de werf toegangsklaar te maken teneinde de installatie correct te kunnen uitvoeren. Indien door toedoen van de klant de installatie niet binnen de geplande uren kan uitgevoerd worden of indien de doorgegeven informatie niet klopt, zullen de daaruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de klant. De klant voorziet zelf de nodige elektriciteit voor de installatie alsook voldoende parkeerplaats of indien nodig een parkeerverbod bij de bevoegde instanties. Het trekken van kabels evenals de kabels zelf zijn voorzien in de prijs zolang de te overbruggen afstand de 25 meter niet overschrijdt. De klant verklaart bij het aanvaarden van de offerte dat zijn elektrische installatie conform is. Indien uit een technische keuring blijkt dat de installatie niet kan geplaatst worden, kan VMV Green deze overeenkomst zonder compensatie ontbinden. Indien uit deze keuring blijkt dat er eerst andere werken moeten gebeuren (bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, elektriciteitswerken, extra aardingspunt, nieuwe dakpannen…), is het de verantwoordelijkheid van de klant deze op zijn kosten te laten uitvoeren alvorens VMV Green kan starten met de werken. De klant verklaart dat zijn dak in goede staat is en dat er geen asbest aanwezig is. Na de installatie is het de taak van de klant om de installatie te laten opnemen in zijn brandverzekering.

Artikel 4
De geleverde goederen blijven eigendom van VMV Green tot de volledige som betaald is door de klant, inclusief kosten en interesten. Vanaf de levering van het materiaal op de werf wordt het risico overgedragen op de klant en staat deze laatste in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt hiervoor een gegoede verzekering, ook voor brand en stormschade. Bij het plaatsen of leveren van de gekochte goederen dient de klant deze onmiddellijk na te zien en eventuele gebreken te melden via een aangetekend schrijven. Na een termijn van 7 kalenderdagen kan VMV Green niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken. Eventuele kleurverschillen in materialen worden nooit als zichtbaar dan wel verborgen gebreken beschouwd. De aansprakelijkheid van VMV Green in geval van fouten is beperkt tot de vervanging van de goederen en maximaal tot de waarde van de aan VMV Green toevertrouwde opdracht. De niet-betaling van de goederen en/of werken zal niet worden beschouwd als een geldig protest. VMV Green mag ten allen tijde, om praktische, organisatorische of technische redenen, andere doch gelijkwaardige materialen en goederen gebruiken en leveren. In geval van overmacht (op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, schaarste van materiaal, oorlog, staking…) kan VMV Green niet aansprakelijk gesteld worden voor het verzaken van haar verplichtingen. Garantie en/of aansprakelijkheid van de geïnstalleerde producten beperkt zich tot de waarborgen verstrekt door de fabrikant. Opgegeven levertermijnen van materiaal en richtdata voor installatie zijn louter informatief en kunnen niet als bindend worden beschouwd. Het overschrijden van de richtdata geeft geenszins aanleiding tot enige schadevergoeding. VMV Green kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies van inkomsten die de koper zou lijden ten gevolge van een wijziging of de afschaffing van gerelateerde belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen of  enige andere overheidsmaatregel. VMV Green kan, zonder kennisgeving aan noch goedkeuring van de klant, zijn diensten uitbesteden in onderaanneming.

Artikel 5
De facturen van VMV Green worden opgesplitst in een voorschotfactuur bij het tekenen van de prijsofferte en een eindfactuur bij het einde van de werken. Het einde van de werken stemt overeen met de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet, ook in geval van niet-goedkeuring. Beide facturen zijn contant te betalen. Het niet tijdig protesteren van een factuur (t.t.z. binnen de 15 dagen) geldt als aanvaarding van deze factuur. Indien de klant een bestelling wenst te annuleren dient dit schriftelijk te gebeuren en is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te factureren van 25%.

VMV Green is bij gebrekkige betaling gerechtigd de werken stop te zetten.
Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, ontvangt de klant een herinneringsfactuur.
Indien deze herinneringsfactuur ook niet betaald wordt binnen een termijn van 8 kalenderdagen, worden de wettelijke interesten aangerekend, zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, kan de productie van op afstand stil worden gelegd, en stijgen de interesten met 10% per jaar onverwijld door tot datum effectieve betaling. Geleden schade, ook onder de vorm van gederfde winst en alle overige kosten worden verhaald op de klant. Het stilleggen van de werken kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant. De factuur moet volledig betaald zijn om het keuringsverslag te kunnen ontvangen. 

Artikel 6
VMV Green behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of vergoedingsverplichting, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, evenals bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.  Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.. 

De ongeldigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele overeenkomst ongeldig wordt, maar alleen de betreffende bepaling. De partijen verbinden zich ertoe in dat geval ter goeder trouw te handelen en de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige die zo dicht mogelijk bij de intentie van beide partijen ligt.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van de hoofdzetel van VMV Green of de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de klant, naar keuze van VMV Green.

 

Artikel 7
De persoonlijke gegevens van de klant zijn bestemd voor intern gebruik door VMV Green en door de ondernemingen die met hen contractueel verbonden zijn. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor verkoopdoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de beheerder van het bestand, zijnde VMV Green.

Alle documentatie die de klant krijgt van VMV Green blijft intellectuele eigendom van VMV Green en moet als vertrouwelijk worden behandeld. Deze mag niet aan derden worden meegedeeld noch gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor VMV Green ze bestemd heeft. 

Tabel met info over meerkosten
bottom of page